ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.220.10 Leden 2016

Koření a kořenící látky – Stanovení celkového popela

ČSN
ISO 928

58 0184

Spices and condiments – Determination of total ash

Épices – Détermination des cendres totales

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 928:1997. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the international standard ISO 928:1997. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 948:1980 zavedena v ČSN EN ISO 948:2009 (58 0180) Koření a kořenící látky – Odběr vzorků

ISO 2825:1981 zavedena v ČSN ISO 2825:1994 (58 0181) Koření. Příprava mletého vzorku pro analýzy

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČ 76130509

Technická normalizační komise: TNK 151 Potraviny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kateřina Hanzlová

MEZINÁRODNÍ NORMA

Koření a kořenící látky – Stanovení celkového popela ISO 928
Druhé vydání
1997-12-15

ICS 67.220.10

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Definice 7

4 Princip 7

5 Chemikálie 7

6 Přístroje 7

7 Vzorkování 7

8 Postup 8

9 Vyjádření výsledků 8

10 Preciznost 8

11 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Výsledky mezilaboratorní zkoušky 9


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 1997

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo
intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 928 vypracovala technická komise ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomise SC 7 Koření a kořenící látky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 928:1980), které bylo technicky zrevidováno.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

Úvod

Tato mezinárodní norma je použitelná pro většinu koření a kořenících látek. S ohledem na počet a druh produktů může být v konkrétních případech nezbytné modifikovat metodu, nebo dokonce zvolit vhodnější metodu. Tyto úpravy a další metody budou uvedeny v mezinárodních normách, specifikujících příslušné koření a kořenící látky.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení celkového popela v koření a kořenících látkách.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz