ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40 Březen 2016

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení kapilární metodou – Stupně přípustnosti

ČSN
EN ISO 23277

05 1176

idt ISO 23277:2015

Non-destructive examination of welds – Penetrant testing – Acceptance levels

Contrôle non destructif des assemblages soudés – Contrôle par ressuage – Niveaux d’acceptation

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Eindringprüfung von Schweißverbindungen – Zulässigkeitsgrenzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 23277:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 23277:2015. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23277 (05 1176) z prosince 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 23277:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 23277 z prosince 2015 převzala EN ISO 23277:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3452-1 zavedena v ČSN EN ISO 3452-1 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady

ISO 3452-2 zavedena v ČSN EN ISO 3452-2 (01 5018) Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

ISO 5817 zavedena v ČSN EN ISO 5817 (05 0110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality

ISO 10042 zavedena v ČSN EN ISO 10042 (05 0111) Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů jakosti

ISO 12706 zavedena v ČSN EN ISO 12706 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Terminologie

ISO 17635 zavedena v ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály

ISO/TS 18173 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 23277
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 25.160.40 Nahrazuje EN ISO 23277:2009

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení kapilární metodou –
Stupně přípustnosti
(ISO 23277:2015)

Non-destructive examination of welds – Penetrant testing –
Acceptance levels
(ISO 23277:2015) 

Contrôle non destructif des assemblages soudés – Contrôle par ressuage –
Niveaux d’acceptation
(ISO 23277:2015)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Eindringprüfung von Schweißverbindungen – Zulässigkeitsgrenzen
(ISO 23277:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-11-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 23277:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Parametry zkoušení 6

4.1 Obecně 6

4.2 Citlivost 7

4.3 Stav povrchu 7

4.4 Proces a technika 7

5 Stupně přípustnosti 7

5.1 Obecně 7

5.2 Hodnocení indikací 7

5.3 Odstranění vad 7

Příloha A (informativní) Doporučené parametry zkoušení 8

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 23277:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 Svařování, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 23277:2009.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 23277:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 23277:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje stupně přípustnosti pro indikace od vad otevřených na povrchu zjištěných kapilární metodou ve svarech kovových materiálů.

Stupně přípustnosti jsou v prvé řadě určeny pro využití při zkoušení během výroby, ale pokud je to vhodné, mohou být využity i při provozních kontrolách.

Stupně přípustnosti v této mezinárodní normě vycházejí z očekávané detekční způsobilosti, pokud se používají techniky specifikované v řadě ISO 3452 a parametry doporučené v příloze A. Stupně přípustnosti se mohou vztahovat k normám pro svařování, aplikačním normám, specifikacím nebo technologickým předpisům. Takový vztah je uveden v ISO 17635 pro ISO 5817 a ISO 10042.

V této mezinárodní normě nejsou zahrnuty stupně přípustnosti skupinových indikací.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

Zdroj: www.cni.cz