ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60 Únor 2016

Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody systému eCall

ČSN
EN 16454

01 8465

 

Intelligent transport systems – ESafety – ECall end to end conformance testing

Systèmes de transport intelligents – eSécurité – Essais de conformité du système "eCall" de bout en bout

Intelligente Verkehrssysteme – ESicherheit – Vollständige Konformitätsprüfungen für eCall

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 16454:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 16454:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16454 (01 8465) z dubna 2014.

Anotace obsahu

Tato evropská norma definuje klíčové aktéry v řetězci eCall služeb a zkušební scénáře pro ověření shody jednotlivých částí systému eCall. Scénáře pro ověření shody jsou definovány pro:

  1. Systém IVS/vozidlo,

  2. Operátora mobilní sítě (MNO),

  3. Centrum tísňového volání (PSAP),

  4. Poskytovatele služeb třetích stran (TPSP).

Tato norma zastřešuje celou problematiku eCall z pohledu zkoušení shody (a schválení) nových technologií,
produktů a systémů v oblasti eCall. Nejedná se ale o zkoušení na úrovni jednotlivých zařízení. Slouží jako nástroj pro zkoušení shody se všemi ostatními normami v oblasti eCall a je tedy základní součástí v procesu certifikace.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předcházejícímu vydání došlo k formálním úpravám a ke změně druhu dokumentu. Původní technická specifikace je nyní vydána jako evropská norma.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15722:2015 zavedena v ČSN EN 15722:2015 (01 8461) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall

EN 16062:2015 zavedena v ČSN EN 16062:2015 (01 8463) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů

EN 16072:2015 zavedena v ČSN EN 16072:2015 (01 8462) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall

EN 16102:2011 zavedena v ČSN EN 16102:2012 (01 8464) Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

ETSI TS 102 936-1 nezavedena

ETSI TS 102 936-2 nezavedena

ETSI TR 102 937 nezavedena

ETSI TS 122 001 nezavedena

ETSI TS 122 003 nezavedena

ETSI TS 122 011 nezavedena

ETSI TS 122 101 nezavedena

ETSI TS 122 105 nezavedena

ETSI TS 123 107 nezavedena

ETSI TS 123 122 nezavedena

ETSI TS 124 008 nezavedena

ETSI TS 126 267 nezavedena

ETSI TS 126 269 nezavedena

ETSI TS 127 007 nezavedena

ETSI TS 131 102 nezavedena

ETSI TS 134 123-1 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 9646 (soubor) (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s INTENS Corporation s.r.o., Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz