ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Únor 2016

Optická vlákna –
Část 2-30: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

ČSN
EN 60793-2-30
ed. 4

35 9213

idt IEC 60793-2-30:2015

Optical fibres –
Part 2-30: Product specifications – Sectional specification for category A3 multimode fibres

Fibres optiques –
Partie 2-30: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales de catégorie A3

Lichtwellenleiter –
Teil 2-30: Produktspezifikationen – Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der Kategorie A3

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-2-30:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-2-30:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-30 se nahrazuje ČSN EN 60793-2-30 ed. 3 (35 9213) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma uvádí základní požadavky na rozměry, mechanické vlastnosti, přenosové a klimatické parametry mnohovidových vláken kategorie A3. Na tato vlákna se vztahují tři typy požadavků: obecné požadavky definované v normě IEC 60793-2; specifické požadavky společné pro mnohovidová vlákna kategorie A3 pokryté touto normou, a které jsou uvedeny v kapitole 3; zvláštní požadavky týkající se jednotlivých podkategorií nebo určitých aplikací (například automobilové nebo průmyslové aplikace), které jsou definovány v normativních přílohách této normy. Norma obsahuje normativní přílohy A, B, C, D, E, F a G, které uvádějí dílčí specifikace pro jednotlivé typy vláken A3a až A3g.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60793-2-30:2015 dovoleno do 2018-07-30 používat dosud platnou ČSN EN 60793-2-30 ed. 3 (35 9213) z června 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-1-20 zavedena v ČSN EN 60793-1-20 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry vlákna

IEC 60793-1-21 zavedena v ČSN EN 60793-1-21 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry primární ochrany

IEC 60793-1-22 zavedena v ČSN EN 60793-1-22 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření délky

IEC 60793-1-30 zavedena v ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška odolnosti vlákna

IEC 60793-1-31 zavedena v ČSN EN 60793-1-31 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy – Pevnost v tahu

IEC 60793-1-40 zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-41 zavedena v ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy – Šířka pásma

IEC 60793-1-43 zavedena v ČSN EN 60793-1-43 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy – Numerická apertura

IEC 60793-1-46 zavedena v ČSN EN 60793-1-46 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 60793-1-50 zavedena v ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-50: Měřicí metody – Zkouška – Vlhké teplo konstantní

IEC 60793-1-51 zavedena v ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Suché teplo konstantní

IEC 60793-1-52 zavedena v ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Změna teploty

IEC 60793-2 zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

IEC TR 62048:2014 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz