ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30 Únor 2016

Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky –
Část 2: Požadavky

ČSN
EN 16263-2

66 8305

 

Pyrotechnic articles – Other pyrotechnic articles –
Part 2: Requirements

Articles pyrotechniques – Autres articles pyrotechniques –
Partie 2: Exigences

Pyrotechnische Gegenstände – Sonstige pyrotechnische Gegenstände –
Teil 2: Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16263-2:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16263-2:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 16263-1:2015 zavedena v ČSN EN 16263-1:2016 (66 8305) Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 1: Požadavky

EN 16263-3:2015 zavedena v ČSN EN 16263-3:2016 (66 8305) Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 3: Kategorie a typy

EN 16263-4:2015 zavedena v ČSN EN 16263-4:2016 (66 8305) Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 4: Metody zkoušení

EN 16263-5:2015 zavedena v ČSN EN 16263-5:2016 (66 8305) Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití

prEN 16265:20131) dosud nezavedena

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES (2007/23/EC) ze dne 23. května 2007, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění, a nařízením vlády č. 208/2015 Sb. o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt., ve spolupráci s CTN ČÚZZS PRAHA, Ing. Milan Kukla

Technická normalizační komise: TNK 142 Výbušniny a pyrotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

EVROPSKÁ NORMA EN 16263-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Srpen 2015

ICS 71.100.30

Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky –
Část 2: Požadavky

Pyrotechnic articles – Other pyrotechnic articles –
Part 2: Requirements 

Articles pyrotechniques – Autres articles pyrotechniques –
Partie 2: Exigences

Pyrotechnische Gegenstände – Sonstige pyrotechnische Gegenstände –
Teil 2: Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-02-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 16263-2:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Obecné a bezpečnostní požadavky 8

4.1 Nekompatibilní látky 8

4.2 Bezpečné zneškodnění 8

4.3 Prostředky zážehu 8

4.4 Bezpečnostní prvky 8

4.5 Toxicita 9

5 Požadavky na funkční vlastnosti 9

5.1 Ověřování funkce 9

5.2 Ověřování návrhu 9

5.3 Ověřování označení a návodu k použití 9

5.4 Odolnost vůči mechanickému rázu 9

5.5 Uvolněná pyrotechnická slož po mechanickém kondicionování a mechanické zkoušce rázem 10

5.6 Odolnost proti vlhkosti 10

5.7 Odolnost proti vysoké a nízké teplotě 10

5.8 Celistvost 10

6 Požadavky na polotovary pyrotechnických výrobků a na raketové motorky 10

6.1 Polotovary pyrotechnických výrobků 10

6.2 Raketové motorky 10

7 Prvotní balení 10

8 Zkoušení typu 11

8.1 Obecně 11

8.2 Počet zkoušených výrobků 11

8.2.1 Obecně 11

8.2.2 Dodatečné výrobky pro specifické zkoušky 11

8.3 Počet zkoušených prvotních balení 11

8.4 Protokol o zkoušce 12

9 Zkouška výrobní dávky 12

9.1 Obecně 12

9.2 Přejímací plány 12

9.3 Jednotka výrobku 13

9.4 Neshody 13

9.5 Označování 14

9.6 Protokol o zkoušce 14

9.7 Přijetí nebo zamítnutí výrobní dávky 14

9.7.1 Neshodné jednotky 14

9.7.2 Jednotky s kritickou neshodou 14

9.7.3 Jednotky s velkou neshodou 14

Strana

9.7.4 Jednotky s malou neshodou 14

9.7.5 Pyrotechnické výrobky dodávané v prvotních baleních 14

Příloha A (informativní) Přehled základních bezpečnostních požadavků a příslušných ustanovení souboru
EN 16263 15

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2007/23/ES
o uvádění pyrotechnických výrobků na trh 16

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2013/29/EU o dodávání pyrotechnických výrobků na trh 17

Bibliografie 18

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16263-2:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 212 Pyrotechnické výrobky, jejíž
sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA nebo příloze ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze souboru norem, jak je dále uvedeno:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky týkající se konstruování a funkčních vlastností „ostatních pyrotechnických výrobků“, vyjma pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech, zapalovacích zařízení a nábojek pro nástroje aktivované prachem (PAT; powder actuated tools), dále uvedených základních typů:

Tato evropská norma neplatí pro výrobky obsahující pyrotechnické slože, které obsahují některou z dále uvedených látek:

Tato evropská norma neplatí pro pyrotechnické výrobky, které obsahují detonující výbušniny jiné než černý prach a/nebo zábleskovou slož, jestliže tyto detonující výbušniny

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz