ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.85 Únor 2016

Výkovky kované za tepla nebo za studena – Opravy před dodáním

ČSN
EN 10360

42 0274

 

Hot, warm or cold forging – Repair conditions prior to delivery

Pièces forgées à chaud, à mi-chaud ou à froid – Conditions de réparation avant livraison

Warm–, Halbwarm- oder Kaltschmiedeteile – Nacharbeit vor Lieferung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10360:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10360:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 10243-1 (42 9031) Ocelové zápustkové výkovky – Mezní úchylky rozměrů – Část 1: Výkovky kované na bucharech a svislých kovacích lisech

ČSN EN 10243-2 (42 9032) Ocelové zápustkové výkovky – Mezní úchylky rozměrů – Část 2: Výkovky pěchované na vodorovných kovacích lisech

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN 10360
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2015

ICS 77.140.85

Výkovky kované za tepla nebo za studena – Opravy před dodáním

Hot, warm or cold forging – Repair conditions prior to delivery Anglicky

Pièces forgées à chaud, à mi-chaud ou à froid – Conditions de réparation avant livraison

Warm-, Halbwarm- oder Kaltschmiedeteile – Nacharbeit vor Lieferung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-06-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10360:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

3 Zakázané oblasti oprav 7

4 Odstranění povrchových nedokonalostí 7

5 Odstranění povrchových vad 7

5.1 Metoda odstranění povrchových vad 7

5.2 Stav povrchu opravené oblasti 8

5.3 Operace prováděné po odstranění povrchových vad 8

5.4 Pravidla přejímky pro postup oprav 8

6 Výcvik personálu 8

Bibliografie 9

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10360:2015) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 111 Ocelové odlitky a výkovky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do ledna 2016 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová práva.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Vizuální prohlídka nebo jiné nedestruktivní zkoušky provedené na ocelových výkovcích mohou identifikovat povr-
chové nespojitosti. Před dodáním, a pokud je to vhodné, mohou být tyto nespojitosti odstraněny broušením nebo jiným postupem, bez ovlivnění funkčnosti kovaných výrobků/kusů (viz kapitola 5).

1 Předmět normy

Toto evropská norma definuje podmínky pro opravu vad povrchu kovaných součástí a kontrolu k uchování jejich funkčnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz