ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.010 Únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

ČSN
ISO 50015

01 1518

 

Energy management systems – Measurement and verification of energy performance of organizations – General principles and guidance

Systèmes de management de l’énergie – Mesure at Vérification de la performance énergétique des organismes – Principes généraux et recommandations

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 50015:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 50015:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanoví obecné zásady a směrnici pro proces měření a ověřování (M&V) energetické náročnosti organizací nebo jejich součástí. Tato mezinárodní norma může být používána samostatně nebo ve spojení s jinými normami nebo protokoly a může být aplikována na všechny druhy energie.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 50001:2012 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 50002 (01 1514) Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

ČSN ISO 50004 (01 1516) Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

ČSN ISO 50006 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti
pomocí výchozího stavu spotřeby energie a ukazatelů energetické náročnosti – Obecné zásady a návod

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz