ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.010 Únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) – Obecné zásady a návod

ČSN
ISO 50006

01 1517

 

Energy management systems – Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) – General principles and guidance

Systèmes de management de l’énergie – Mesurage de la performance énergétique à l’aide des performances énergétiques de référence (PER) et d’indicateurs de performance énergétique (IPÉ) – Principes généraux et lignes directrices

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 50006:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 50006:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma poskytuje návod organizacím pro stanovení, používání a udržování ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a výchozího stavu spotřeby energie (EnB) jako součásti procesu měření energetické náročnosti.

Návod v této mezinárodní normě je použitelný pro jakoukoliv organizaci bez ohledu na její velikost, typ, umístění nebo úroveň vyspělosti na poli energetického managementu.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 50001:2011 zavedena v ČSN EN ISO 50001:2012 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Souvisící ČSN

ČSN ISO 14064 (01 0964) Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

ČSN ISO 50015 (01 1518) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz