ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 Únor 2016

Zkušební postup pro určení teplotního indexu
lakovaných a páskou ovinutých vodičů pro vinutí

ČSN
EN 60172
ed. 2

34 7304

idt IEC 60172:2015

Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires

Méthode d’essai pour la détermination de l’indice de température des fils de bobinage émaillés et enveloppés de ruban

Prüfverfahren zur Bestimmung des Temperaturindex von Lackdrähten und bandumwickelten Drähten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60172:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60172:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-06-16 se nahrazuje ČSN EN 60172 (34 7304) z dubna 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje v souladu s ustanoveními IEC 60216-1 metodu vyhodnocení teplotního indexu lakovaného vodiče, impregnovaného nebo neimpregnovaného, a vodiče kruhového a pravoúhlého průřezu ovinutého páskou, na vzduchu při atmosférickém tlaku, pomocí periodického sledování změn v reakci na zkoušky odolnosti vůči střídavému napětí. Tento postup neplatí pro vodič s izolací z vláken nebo vodič pokrytý páskami obsahujícími anorganická vlákna.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60172:2015 dovoleno do 2018-06-16 používat dosud platnou ČSN EN 60172 (34 7304) z dubna 1997.

Změny proti předchozí normě

Jedná se o technickou revizi předchozího vydání. Technické změny jsou uvedeny v předmluvě k IEC 60172:2015.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60216-1 zavedena v ČSN EN 60216-1 ed. 2 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

IEC 60216-3 zavedena v ČSN EN 60216-3 ed. 2 (34 6416) Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti – Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (34 6571) Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

ČSN EN 60464-3-2 (34 6580) Elektroizolační laky – Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz