ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.060.40; 71.080.30 Únor 2016

Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) –
Část 2: Zkušební metody

ČSN
ISO 22241-2

30 2460

Diesel engines – NOx reduction agent AUS 32 –
Part 2: Test methods

Moteurs diesel – Agent AUS 32 de réduction des NOx –
Partie 2: Méthodes d’essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 22241-2:2006 včetně opravy
ISO 22241-2:2006/Cor. 1:2008-01. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 22241-2:2006 including
its Corrigendum ISO 22241-2:2006/Cor. 1:2008-01. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 22241 specifikuje zkušební metody potřebné pro stanovení kvalitativních znaků činidla pro sní-
žení NOx, vodného roztoku močoviny (AUS 32), specifikovaného v ISO 22241-1.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 22241-1 zavedena v ČSN ISO 22241-1 (30 2460) Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx, vodný
roztok močoviny (AUS 32) – Část 1: Požadavky na kvalitu

ISO 3675 zavedena v ČSN EN ISO 3675 (65 6011) Ropa a kapalné ropné výrobky – Laboratorní stanovení hustoty – Stanovení hustoměrem

ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební
metody

ISO 4259 zavedena v ČSN EN ISO 4259 (65 6003) Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti
ve vztahu ke zkušebním metodám

ISO 12185 zavedena v ČSN EN ISO 12185 (65 6012) Ropa a ropné výrobky – Stanovení hustoty – Metoda oscilační U-trubice

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michaela Sersour

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz