ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20 Březen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV –
Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA)
pro Českou republiku (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN
EN 50341-2-19

33 3300

 

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV –
Part 2-19: National Normative Aspect (NNA) for Czech Republic (based on EN 50341-1:2012)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50341-2-19:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50341-2-19:2015. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ČSN EN 1991-1-4:2007 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN 33 2040:1992 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

ČSN 33 2160:1993 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn

ČSN 33 2165:2014 Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

ČSN 34 1530 ed. 2:2010 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN 73 0810:2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 6133:2010 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5:2005+A1:2009+AC:2008-09 zavedena v ČSN EN 13501-5+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 50522 zavedena v ČSN EN 50522 (33 3201) Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN EN 61936-1:2011 (33 3201) Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla

EN 62305-3 zavedena ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

EN ISO 14688-1:2002+A1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 14688-1:2003 + A1:2014 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis

EN ISO 14688-2:2004+A1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 14688-2:2005 + A1:2014 (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování

EN ISO 14689-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 14689-1:2004 (72 1005) Geotechnický průzkum a zkoušení –
Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: Pojmenování a popis

EN 206 zavedena v ČSN EN 206 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

CIGRE TB 207:2002 nezavedena

CIGRE TB 273:2005 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě v platném znění

Vyhláška ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí v platném znění

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením – dokument byl zrušen a nahrazen Nařízením vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ze dne 28. listopadu 2000 v platném znění

FMPE 994/11:1981, FMD 621/1981-SM Dohoda o postupu při interferenčním ovlivnění zabezpečovacího zařízení celostátních drah zařízeními elektrizační soustavy

TP-76 Technické podmínky – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace – Část A: Zásady geotechnického průzkumu 

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGU-HV Laboratory a. s., IČ 25634330, Ing. Václav Sklenička, CSc. ve spolupráci s EGEM s. r. o., IČ 245159968, Ing. Petr Brousil, Ing. Pavel Froněk, Ing. Čeněk Laub; ENERGONORM, IČ 48066699, Ing. Jaroslav Bárta; EGÚ Brno, a. s., IČ 46900896, Ing. Petr Lehký; ELEKTROTRANS a. s., IČ 25655558, Ing. Jan Pavlík;
GA ENERGO technik s. r. o., IČ 49196812, Ing. Josef Perk

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz