ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.30; 29.140.50; 29.140.99; 35.240.99 Březen 2016

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací
zařízení – Zářivky (zařízení typ 0)

ČSN
EN 62386-201
ed. 2

36 0540

idt IEC 62386-201:2015

Digital addressable lighting interface –
Part 201: Particular requirements for control gear – Fluorescent lamps (device type 0)

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 201: Exigences particulières pour les appareillages – Lampes fluorescentes (dispositifs de type 0)

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 201: Besondere Anforderungen an Betriebsgeräte – Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-201:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-201:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-01 se nahrazuje ČSN EN 62386-201 (36 0540) z března 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma určuje sběrnicový systém pro řízení elektronických osvětlovacích přístrojů digitálními signály. Tyto elektronické osvětlovací přístroje by měly být v souladu s požadavky IEC 61347.

Tato norma je použitelná na řízení ovládacích zařízení spojených se zářivkami.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62386-201:2015 dovoleno do 2018-07-01 používat dosud platnou ČSN EN 62386-201 (36 0540) z března 2010.

Změny proti předchozí normě

Druhé vydání přináší oproti prvnímu vydání tyto zásadní změny:

– odkazy na články v IEC 62386-101 a IEC 62386-102 jsou aktualizovány podle nové struktury této normy;

– zkušební postup je přepracován a popis zkušebních postupů má formu pseudokódu namísto vývojových diagramů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61347 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61347 (36 0510) Ovládací zařízení pro světlené zdroje

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN EN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN EN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn). 

UPOZORNĚNÍ Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz