ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Březen 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku –
Část 3-5: Nástěnná zásuvka

ČSN
EN 50411-3-5

35 9249

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications –
Part 3-5: Wall outlet

Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques – Spécifications
de produits –
Partie 3-5: Prise murale

LWL-Spleißkassetten und Muffen für die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen – Produktspezifikationen –
Teil 3-5: Wandanschlussdose

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50411-3-5:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50411-3-5:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma se vztahuje na nástěnné zásuvky, které pojmou až 4 SC adaptéry. Pokud adaptér vyhovuje roz-
měrům SC, mohou být realizovány různé typy konektorů (například SC, LC). Norma obsahuje počáteční, rozměrové, optické, mechanické a environmentální funkční požadavky, které musí splnit nástěnná zásuvka, aby mohla být zařazena do kategorie výrobků splňující požadavky normy EN. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí podrobnosti o zkušebním vzorku (vláknu), dále normativní přílohu B, která uvádí požadavky na velikost vzorku a informativní přílohu C, která udává vztah normy EN 50346 s ostatními normami na měděné kabeláže.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50377 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 50377 (35 9242) Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60695-11-10 zavedena v ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

EN 60754-1 zavedena v ČSN EN 60754-1 (34 7104) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů – Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

EN 60793-2-50 zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace
výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

EN 60825-2 zavedena v ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

EN 61034-2 zavedena v ČSN EN 61034-2 (34 7020) Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek – Část 2: Zkušební postup a požadavky

EN 61300-2-1:2009 zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2:2010 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

EN 61300-2-4 zavedena v ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

EN 61300-2-9 zavedena v ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-9: Zkoušky – Údery

EN 61300-2-12:2009 zavedena v ČSN EN 61300-2-12 ed. 3:2010 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-12: Zkoušky – Nárazy

EN 61300-2-22 zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

EN 61300-2-33 zavedena v ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-33: Zkoušky – Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

EN 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

EN 61300-3-3:2009 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2:2009 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

EN 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

Souvisící ČSN

ČSN EN 50098 (soubor) (87 0505) Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-2 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-4 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 4: Obytné prostory

ČSN EN 50173-5 (36 7253) Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 5: Datová centra

ČSN EN 50174 (soubor) (36 9071) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů

ČSN EN 50310 ed. 3 (36 9072) Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN EN 50346 (36 9073) Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

ČSN EN 50411-2 (35 9249) Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku – Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory

ČSN EN 60794-2 (35 9223) Optické kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

ČSN EN 60794-2-50 (35 9223) Optické kabely – Část 2-50: Vnitřní kabely – Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

ČSN EN 61300 (soubor) (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

ČSN EN 61756-1 (35 9257) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma rozhraní pro mana-
gement vláknových systémů – Část 1: Všeobecně a návod

ČSN EN 61758-1 (35 9258) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní krytů – Část 1: Všeobecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz