ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30 Duben 2016

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Specifikace

ČSN
EN 14388
ed. 2

73 7063

 

Road traffic noise reducing devices – Specifications

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Spécifications

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Vorschriften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14388:2015. Evropská norma EN 14388:2015 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14388:2015. The European Standard EN 14388:2015 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-30 se nahrazuje ČSN EN 14388 (73 7063) z června 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny oproti poslední zveřejněné verzi jsou:

Další informace

Tato norma je součástí souboru norem pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1317-2:2010 zavedena v ČSN EN 1317-2:2011 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla –
Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

EN 1793-1:1997 nezavedena

EN 1793-2:2012 zavedena v ČSN EN 1793-2:2013 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difúzního zvukového pole

EN 1793-4:2015 zavedena v ČSN EN 1793-4:2015 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 4: Vnitřní charakteristiky – Určení hodnot difrakce in situ

EN 1793-6:2012 zavedena v ČSN EN 1793-6:2013 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ při přímém zvukovém poli)

EN 1794-1:2011 zavedena v ČSN EN 1794-1:2011 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

EN 1794-2:2011 zavedena v ČSN EN 1794-2:2011 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Neakustické vlastnosti – Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

EN 14389-1:2015 zavedena v ČSN EN 14389-1:2015 (73 7062) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti – Část 1: Akustické vlastnosti

EN 14389-2:2004 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r. o., IČ 64507181 ve spolupráci s Ing. Michalem Radimským, Ph.D. a Ing. Radkou Matuszkovou – VUT v Brně, FAST

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 14388
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2015

ICS 93.080.30 Nahrazuje EN 14388:2005

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace

Road traffic noise reducing devices – Specifications 

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier –
Spécifications

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Vorschriften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2014-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14388:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 7

4.1 Obecně 7

4.2 Nebezpečné látky 14

4.3 Příručky 14

5 Metody zkoušení a posuzování 14

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 14

6.1 Obecně 14

6.2 Zkoušky typu 14

6.2.1 Obecně 14

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 15

6.2.3 Protokoly o zkouškách 16

6.2.4 Sdílené výsledky jiné strany 16

6.2.5 Kaskádování výsledků určení typu výrobku 16

6.3 Řízení výroby (FPC) 17

6.3.1 Obecně 17

6.3.2 Požadavky 17

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 19

6.3.4 Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC) 20

6.3.5 Postup při změnách 20

6.3.6 Kusové výrobky, výrobky v převýrobní etapě a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 20

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 22

ZA.1 Předmět a relevantní vlastnosti 22

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro zařízení snižující hluk silničního provozu 26

ZA.2.1 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 26

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 28

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 32

Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 14388:2015) připravila technická komise CEN/TC 226 Silniční zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a to nejpozději do března 2016 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje normu EN 14388:2005.

Hlavní změny oproti poslední zveřejněné verzi jsou:

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Makedonie, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky následujících zařízení pro snížení hluku silničního provozu (podle 3.1):

Tato zařízení mohou zahrnovat akustické a konstrukční prvky, kde:

Mohou být vyrobeny z různých materiálů, které mají být v souladu se specifikacemi předepsanými dále. Některé z těchto materiálů mohou obsahovat nebezpečné látky, proto musí být všechny materiály deklarované.

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu, odpovídající metody hodnocení těchto zařízení a upřesňuje ustanovení o hodnocení shody a značení.

Tato evropská norma zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje odolnost vůči vandalismu nebo požadavky na vnější vzhled.

Tato evropská norma se nevztahuje na silniční vozovku nebo vzduchovou neprůzvučnost budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz