ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.220.20; 17.220.99; 29.020 Duben 2016

Elektrostatika –
Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN
EN 61340-2-1
ed. 2

34 6440

idt IEC 61340-2-1:2015

Electrostatics –
Part 2-1: Measurement methods – Ability of materials and products to dissipate static electric charge

Electrostatique –
Partie 2-1: Méthodes de mesure – Capacité des matériaux et des produits à dissiper des charges électrostatiques

Elektrostatik –
Teil 2-1: Messverfahren – Fähigkeit von Materialien und Erzeugnissen, elektrostatische Ladungen abzuleiten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61340-2-1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61340-2-1:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-02 se nahrazuje ČSN EN 61340-2-1 (34 6440) z dubna 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje zkušební metody měření rychlosti odvádění statického náboje z izolačních a staticky disipativních materiálů a výrobků.

Tato norma zahrnuje obecný popis zkušebních metod a podrobné zkušební postupy pro specifické aplikace.

Jsou popsány dvě rozdílné zkušební metody pro měření doby poklesu náboje, jedna používá korónové nabíjení a druhá používá nabitou kovovou desku. Tyto metody nemusí dávat ekvivalentní výsledky. Každé z metod však odpovídají jisté aplikace, pro které je příslušná metoda nejlépe vhodná. Metoda s korónovým nabíjením je vhodná pro hodnocení schopnosti materiálů, např. textilií, obalů atd., odvádět náboj ze svých povrchů. Metoda s nabitou kovovou deskou je vhodná pro hodnocení schopností materiálů a objektů, jako jsou např. rukavice, návleky na prsty, ruční nástroje atd., odvádět náboj z vodivých objektů umístěných na nich nebo v kontaktu s nimi. Metoda s nabitou deskou nemusí být vhodná pro hodnocení schopností materiálů odvádět náboj z jejich povrchů.

Navíc k obecné aplikaci této horizontální normy je rovněž záměrem její používání technickými komisemi při
vypracovávání norem ve shodě se zásadami Pokynu IEC 108.

Jedna z odpovědností technické komise je, pokud je to možné, používat horizontální normy při přípravě publikací této komise. Obsah této horizontální normy se nesmí použít, pokud není explicitně citována nebo zahrnuta v příslušných publikacích.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61340-2-1:2015 dovoleno používat do 2018-10-02 dosud platnou ČSN EN 61340-2-1 z dubna 2003.

Změny proti předchozí normě

Vzhledem k předchozímu vydání zahrnuje toto vydání následující významné technické změny:

  1. první vydání podporovalo požadavky podle IEC/TR 61340-5-1, avšak pro revizi IEC TR 61340-5-1 na mezinárodní normu není tato podpora vyžadována; odkazy na IEC/TR 61340-5-1 byly odstraněny;

  2. úvod obsahuje další informace k metodám měření doby poklesu náboje, tj. která ze dvou metod je pro danou situaci nejvhodnější;

  3. byla doplněna metoda korónového nabíjení a postupy pro ověřování funkce měřicích přístrojů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61340-4-6 zavedena v ČSN EN 61340-4-6 (34 6440) Elektrostatika – Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Náramky

IEC 61340-4-7 nezavedena

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 (34 6440) Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky

ČSN IEC/TR 61340-1 (34 6440) Elektrostatika – Část 1: Elektrostatické jevy – Principy a měření

TNI 01 4109-1 Nejistota měření – Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61340-2-1:2015

Mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 101 Elektrostatika

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2002 a je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na následujících dokumentech:  

CDV

Zpráva o hlasování

101/446/CDV

101/462/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Má status horizontálního standardu ve smyslu Pokynu IEC 108 [3].

Seznam všech částí souboru IEC 61340 se společným názvem Elektrostatika je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz