ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.70 Duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy –
Část 3: Vnitřní pojistky

ČSN
EN 60143-3
ed. 2

35 8201

idt IEC 60143-3:2015

Series capacitors for power systems –
Part 3: Internal fuses

Condensateurs série destinés à être installlés sur des réseaux –
Partie 3: Fusibles internes

Reihenkondensatoren für Starkstromanlagen –
Teil 3: Eingebaute Sicherungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60143-3:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60143-3:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-07-14 se nahrazuje ČSN EN 60143-3 (35 8203) z dubna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60143-3:2015 dovoleno do 2018-07-14 používat
dosud platnou ČSN EN 60143-3 (35 8203) z dubna 1999.

Změny proti předchozí normě

Technické změny ve vztahu k předcházejícímu vydání jsou uvedeny v Informativních údajích z IEC 60143-3:2015.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60143-1:2004 zavedena v ČSN EN 60143-1 ed. 2:2004 (35 8201) Sériové kondenzátory pro výkonové systémy – Část 1: Všeobecně

IEC 60143-2:2012 zavedena v ČSN EN 60143-2 ed. 2:2013 (35 8201) Sériové kondenzátory pro výkonové systémy – Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(436):1999 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 436: Silové kondenzátory

ČSN EN 60549:2014 (34 4721) Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů

ČSN EN 60871-4 ed. 2:2015 (35 8207) Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V – Část 4: Vnitřní pojistky

ČSN EN 60931-3:1998 (35 8203) Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně – Část 3: Vnitřní pojistky

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60143-3:2015

Mezinárodní normu IEC 60143-3 vypracovala technická komise IEC/TC 33 Silové kondenzátory a jejich aplikace.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1998. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Postup zkoušení byl významně zjednodušen.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

33/577/FDIS

33/579/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60143 se společným názvem Sériové kondenzátory pro výkonové systémy je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: ZEZ SILKO,s.r.o., IČ 15030334, Ing. Bronislav Jirásek

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

 

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60143-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2015

ICS 31.060.70 Nahrazuje EN 60143-3:1998

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy –
Část 3: Vnitřní pojistky
(IEC 60143-3:2015)

Series capacitors for power systems –
Part 3: Internal fuses
(IEC 60143-3:2015)

Condensateurs série destinés à être installés
sur des réseaux –
Partie 3: Fusibles internes
(IEC 60143-3:2015)

Reihenkondensatoren für Starkstromanlagen –
Teil 3: Eingebaute Sicherungen
(IEC 60143-3:2015)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-07-14. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60143-3:2015 E

 

Předmluva

Text dokumentu 33/577/FDIS budoucího druhého vydání IEC 60143-3, který vypracovala technická komise IEC/TC 33 Silové kondenzátory a jejich aplikace, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60143-3:2015.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2016-04-14

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-07-14

Tento dokument nahrazuje EN 60143-3:1998.

EN 60143-3:2015 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 60143-3:1998:

Postup zkoušení byl významně zjednodušen.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60143-3:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky na provedení 8

4.1 Obecně 8

4.2 Požadavky na odpojení 8

4.3 Požadavky na odolnost 9

5 Zkoušky 9

5.1 Výrobní kusové zkoušky 9

5.1.1 Obecně 9

5.1.2 Zkouška vybitím 9

5.2 Typové zkoušky 10

5.2.1 Obecně 10

5.2.2 Zkouška pojistek vybitím 10

5.2.3 Zkouška odpojení pojistek 10

5.2.4 Zkouška napětím po otevření nádoby 11

Příloha A (normativní) Zkušební postupy pro zkoušku odpojení vnitřních pojistek 12

A.1 Obecně 12

A.2 Zkušební postup – Mechanické proražení svitku 12

Příloha B (informativní) Návod ke koordinaci ochrany pojistkami 13

B.1 Obecně 13

B.2 Posloupnost ochran 13

Bibliografie 14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 15


1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60143 se vztahuje na vnitřní pojistky, které jsou navrženy k odpojení vadných svitků kondenzátoru, aby byla umožněna funkce zbývajících častí této kondenzátorové jednotky, a baterie ve které je kondenzátorová jednotka zapojena. Tyto pojistky nenahrazují vypínací zařízení, jako je například výkonový vypínač nebo vnější ochranné zařízení kondenzátorové baterie nebo jakoukoliv jeho část.

Předmětem této části IEC 60143 je:

POZNÁMKA Vnější pojistky pro sériové kondenzátory jsou ošetřeny v IEC 60143-1:2004, příloha A: „Požadavky na zkoušky a pokyny pro použití vnějších pojistek a jednotek, které mají být chráněny vnějšími pojistkami“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz