ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.010; 55.230; 97.040.30 Duben 2016

Spotřeba energie výdejních strojů

ČSN
EN 50597

36 1060

 

Energy consumption of vending machines

Consommation d’énergie des distributeurs automatiques

Energieverbrauch von Verkaufsautomaten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50597:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50597:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50564 zavedena v ČSN EN 50564 (36 1060) Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu

Souvisící ČSN

ČSN EN 62552 (soubor) (36 1060) Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody

ČSN EN ISO 23953-1 (14 2741) Distribuční chlazený nábytek – Část 1: Slovník

ČSN EN ISO 23953-2 (14 2741) Distribuční chlazený nábytek – Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA EN 50597
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2015

ICS 27.010; 55.230; 97.040.30

Spotřeba energie výdejních strojů

Energy consumption of vending machines 

Consommation d’énergie des distributeurs
automatiques

Energieverbrauch von Verkaufsautomaten

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-09-07. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50597:2015 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 9

4.1 Použitelnost 9

4.2 Zkušební místnost 10

4.3 Přístroje, měřicí zařízení a přesnost měření 10

4.4 Napájení 10

5 Podmínky pro zkoušky 10

5.1 Obecně 10

5.2 Umístění přístrojů pro zkoušku 11

5.3 Spotřeba energie a zaznamenání 11

5.4 Snímače teploty výrobků 11

5.5 Výrobková zátěž pro zkoušku 11

5.6 Teploty skladování výrobků 11

5.7 Stabilizace 12

6 Měření spotřeby energie 12

6.1 Obecně 12

6.2 Měření režimu připraveno, režimu úspory energie a doby zotavení 12

6.2.1 Obecně 12

6.2.2 Zkušební postup 12

6.2.3 Měření 13

6.3 Opětovné zakládání a zkouška ochlazení 13

6.3.1 Zkušební postup 13

6.3.2 Zakládání při opětovném zakládání a zkouška ochlazení 14

6.3.3 Měření pro opětovné zakládání a zkoušku ochlazení 14

6.4 Měření čistého objemu 14

7 Výpočty – Spotřeba energie 15

Příloha A (informativní) Harmonogram zkoušky 16

Příloha B (informativní) Seznam měření, která mají být zaznamenána 17

Bibliografie 22

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50597:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-09-07

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-09-07

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma definuje metody pro měření spotřeby energie výdejních strojů, ať jsou nebo nejsou vybaveny chladicími spotřebiči.

Evropská norma platí (ale není omezena) pro následující kategorie typů strojů:

Tabulka 1 – Kategorie výdejních strojů

KATEGORIE

TYP STROJE

1

Uzavřené chladicí stroje na plechovky a lahve, kde jsou výrobky drženy ve stozích

2

Prosklené chladicí stroje na plechovky a lahve, cukrovinky a občerstvení

3

Prosklené chladicí stroje výlučně na potraviny podléhající zkáze

4

Prosklené chladicí stroje s více teplotami

5

Stroje na cukrovinky a občerstvení, které nemají chlazení

Za účelem ověřování se musí všechny specifikované zkoušky použít na jedinou jednotku. Zkoušky je možno provést též individuálně pro studium konkrétních vlastností.

Tato evropská norma se nezabývá žádnými vlastnostmi konstrukce stroje jinými než spotřebou energie.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz