ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.30 Květen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití
v elektronických zařízeních –
Část 19: Dílčí specifikace – Neproměnné
kondenzátory pro povrchovou montáž
s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové
fólie určené pro stejnosměrný proud

ČSN
EN 60384 -19
ed. 2


35 8291

idt IEC 60384 -19:2015

Fixed capacitors for use in electronic equipment –
Part 19: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 19: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour montage en surface pour courant continu à diélectrique
en film de polyéthylène téréphtalate métallisé

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik –
Teil 19: Rahmenspezifikation – Oberflächenmontierbare Gleichspannungs-Kondensatoren mit metallisierter
Polyethylen-Terephtalat-Folie als Dielektrikum

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60384-19:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60384-19:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-05-20 se nahrazuje ČSN EN 60384 -19 (35 8291) z října 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud a pro použití v elektronickém zařízení. Tyto kondenzátory mají pokovená kontaktní místa nebo pájecí pásky a jsou určeny pro montáž přímo na substráty hybridních obvodů nebo desky s plošnými spoji. Mohou mít „samoregenerační vlastnosti“ závisející na podmínkách použití.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60384-19:2015 dovoleno do 2018-05-20 používat
dosud platnou ČSN EN 60384-19 (35 8291) z října 2006.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

  1. Revize struktury v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2:2011 (šesté vydání) a harmonizace s jinými podobnými druhy dokumentů.

  2. Kapitola 4 a všechny tabulky byly přezkoumány, aby se předešlo duplicitě a rozporům.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60062 zavedena v ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

IEC 60063 zavedena v ČSN EN 60063 (35 8297) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Preferované sériové číslo pro odpory a kondenzátory

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60384-1:2008 zavedena v ČSN EN 60384-1 ed. 2:2010 (35 8290) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61193-2:2007 zavedena v ČSN EN 61193-2:2008 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

ISO 3 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068 (soubor) (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí

ČSN EN 60384-19-1 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace – Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud – Úroveň hodnocení EZ

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz