ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30 Říjen 2016

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 60320-1
ed. 4

35 4508

idt IEC 60320-1:2015

Appliance couplers for household and similar general purposes –
Part 1: General requirements

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues –
Partie 1: Exigences générales

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60320-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60320-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) z března 2016.

S účinností od 2018-07-29 se nahrazuje ČSN EN 60320-1 ed. 3 (35 4508) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60320-1:2015 dovoleno do 2018-07-29 používat dosud platnou ČSN EN 60320-1 ed. 3 (35 4508) z července 2002.

Změny proti předchozí normě

Důležité technické změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou uvedeny v Informativních údajích
k IEC 60320-1:2015.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-31 zavedena v ČSN EN 60068-2-31 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-31: Zkoušky – Zkouška Ec: Rázy při hrubém zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení

IEC 60068-2-60 zavedena v ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-60: Zkoušky – Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

IEC 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

IEC 60112 zavedena v ČSN EN 60112 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60227 soubor nezaveden

IEC 60245 soubor nezaveden

IEC 60320 soubor zaváděn v souboru ČSN EN 60320 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití

IEC 60320-3:2014 zavedena v ČSN EN 60320-3:2015 (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 3: Normalizační listy a měrky

IEC 60417 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

IEC 60664-1:2007 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60695-2-10:2000 nezavedena*)

IEC 60695-2-11:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

IEC 60695-2-12:2000 nezavedena**)

IEC 60695-2-13:2000 nezavedena***)

IEC 60695-10-2 zavedena v ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou

IEC 60730-2-11 zavedena v ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

IEC 60999-1 zavedena v ČSN EN 60999-1 ed. 2 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

IEC 61058 soubor zaváděn v souboru ČSN EN 61058 (35 4107) Spínače pro spotřebiče

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (idt HD 60364-4-444)

ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN ISO 1456 (03 8513) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ČSN ISO 2093:1995 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu – Specifikace a zkušební metody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60320-1:2015

Mezinárodní normu IEC 60320-1 vypracovala subkomise 23G Nástrčky a přívodky technické komise IEC/TC 23 Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání vydané v roce 2001 a změnu A1:2007 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

 1. Noremní listy přesunuté z IEC 60320-1 do IEC 60320-3.

 2. Objasnění požadavků na nenormalizované nástrčky a přívodky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

23G/345/FDIS

23G/346/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60320 se společným názvem Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Část 1 se má používat společně s následujícími částmi souboru IEC 60320, přichází-li to v úvahu.

IEC 60320-2-1 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-1:
Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

IEC 60320-2-3 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-3:
Nástrčky a přívody se stupněm ochrany krytem vyšším než IPX0

IEC 60320-2-4 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 2-4:
Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

IEC 60320-3 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 3: Noremní listy a kalibry

POZNÁMKA Pokud se tyto normy odvolávají na jiné vydání IEC 60320-1, toto vydání platí.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje, elektrické příslušenství a pojistky nízkého napětí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 60320-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2015

ICS 29.120.30 Nahrazuje EN 60320-1:2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití –
Část 1: Obecné požadavky
(IEC 60320-1:2015)

Appliance couplers for household and similar general purposes –
Part 1: General requirements
(IEC 60320-1:2015) 

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues –
Partie 1: Exigences générales
(IEC 60320-1:2015)

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch
und ähnliche allgemeine Zwecke –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60320-1:2015)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-07-29. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60320-1:2015 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Text dokumentu 23G/345/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60320-1, který vypracovala SC 23G Nástrčky a přívodky IEC/TC 23 Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60320-1:2015.

Jsou stanovena tato data: 

 • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
  vydáním identické národní normy nebo vydáním
  oznámení o schválení k přímému používání
  jako normy národní

(dop)

2016-04-29

  nejzazší datum zrušení národních norem,
  které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-07-29

Tento dokument nahrazuje EN 60320-1:2001.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60320-1:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 11

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Obecné požadavky 15

5 Obecné poznámky ke zkouškám 15

5.1 Obecně 15

5.2 Zkušební vzorky 15

5.3 Poruchy 15

5.4 Výrobní kusové zkoušky 15

6 Jmenovité hodnoty 16

7 Třídění nástrček a přívodek 16

8 Značení 16

8.1 Obecně 16

8.2 Doplňující značení 16

8.3 Nástrčky a přívodky pro zařízení třídy II 16

8.4 Značky nebo alfanumerická označení 17

8.5 Čitelnost značení 17

8.6 Označení svorek a pokyny pro zapojení 17

8.7 Trvanlivost 17

8.8 Zkouška a prohlídka 17

9 Rozměry a kompatibilita 18

9.1 Obecně 18

9.2 Jednopólová spojení 18

9.3 Kompatibilita 18

9.4 Rozměry normalizovaných nástrček a přívodek 18

9.5 Rozměry nenormalizovaných nástrček a přívodek 18

10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 19

10.1 Přístupnost živých částí 19

10.2 Ochrana před jednopólovým spojením 19

10.3 Ochrana před přístupem k živým částem 19

10.4 Vnější části 19

10.5 Manžety 19

11 Opatření pro uzemnění 19

12 Svorky a ukončení 19

12.1 Obecně 19

12.2 Rozebíratelné nástrčky a přívodky 20

12.3 Nerozebíratelné nástrčky a přívodky 20

13 Konstrukce 20

13.1 Nebezpečí náhodného kontaktu 20

13.2 Polohy kontaktů 20

13.3 Části pokrývající živé části 20

13.4 Konstrukce kolíků 20

Strana

13.4.1 Zabránění otáčení 20

13.4.2 Upevnění kolíků 20

13.4.3 Kolíky s neúplným průřezem 21

13.5 Styčný tlak 22

13.6 Kryt 22

13.6.1 Obecně 22

13.6.2 Rozebíratelné nástrčky/propojovací vidlice 22

13.6.3 Nerozebíratelné nástrčky/propojovací vidlice 22

13.7 Spojení se zemí 22

13.8 Umístění svorek a ukončení 23

13.8.1 Obecně 23

13.8.2 Zkouška volným drátem pro rozebíratelné přístroje 23

13.8.3 Zkouška volným drátem pro nerozebíratelné nenalisované přístroje 23

13.8.4 Ověření volného drátu pro nerozebíratelné nalisované přístroje 23

13.9 Nástrčky/propojovací vidlice bez ochranného kontaktu 24

13.10 Pojistky, relé, termostaty, tepelné pojistky a spínače 24

14 Odolnost proti vlhkosti 24

15 Izolační odpor a elektrická pevnost 24

15.1 Obecně 24

15.2 Izolační odpor 26

15.3 Elektrická pevnost 26

16 Síly nutné pro zasunutí a vysunutí nástrčky/propojovací zásuvky 27

16.1 Obecně 27

16.2 Ověření maximální vysouvací síly 27

16.3 Ověření minimální vysouvací síly 28

17 Činnost kontaktů 29

18 Odolnost nástrček a přívodek do tepla nebo do horka proti teplu 29

18.1 Obecně 29

18.2 Zkouška ohřevu pro nástrčky/propojovací vidlice 29

18.3 Zkouška ohřevu pro přívodky/propojovací zásuvky 29

19 Vypínací schopnost 30

20 Normální činnost 31

21 Oteplení 31

22 Šňůry a jejich připojení 32

22.1 Šňůry pro nerozebíratelné nástrčky/propojovací vidlice 32

22.2 Zajištění šňůry 33

22.2.1 Obecně 33

22.2.2 Doplňující požadavky na rozebíratelné nástrčky/propojovací vidlice 33

22.2.3 Zkouška tahem pro zajištění šňůry 34

22.3 Zkouška ohybem 36

23 Mechanická pevnost 37

23.1 Obecně 37

23.2 Zkouška volným pádem 37

Strana

23.3 Zkouška bočním tahem 38

23.4 Nárazová zkouška 40

23.5 Zkouška deformace 40

23.6 Zkouška krouticím momentem a tahem 40

24 Odolnost proti teplu a stárnutí 41

24.1 Odolnost proti teplu 41

24.2 Odolnost proti stárnutí 41

24.2.1 Obecně 41

24.2.2 Zkouška stárnutí pro elastomery 41

24.2.3 Zkouška stárnutí pro termoplasty 41

24.2.4 Hodnocení zkoušky stárnutí 41

25 Šrouby, proudovodné části a spoje 42

25.1 Obecně 42

25.2 Elektrické spoje 42

25.3 Zajištění spojů 43

25.4 Kovové části 43

26 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a pevná izolace 43

26.1 Obecně 43

26.2 Vzdušné vzdálenosti 43

26.2.1 Dimenzování 43

26.2.2 Minimální hodnoty vzdušných vzdáleností 44

26.3 Povrchové cesty 45

26.3.1 Dimenzování 45

26.3.2 Minimální povrchové cesty 45

26.4 Pevná izolace 46

27 Odolnost izolačního materiálu proti teplu, vzplanutí a šíření plamene a plazivým proudům 46

27.1 Odolnost proti teplu, vzplanutí a šíření plamene 46

27.1.1 Obecně 46

27.1.2 Účel zkoušky 46

27.1.3 Obecný popis zkoušky 46

27.1.4 Popis zkušebního přístroje 46

27.1.5 Stupeň náročnosti 47

27.1.6 Ověření termočlánku 47

27.1.7 Příprava na zkoušení 47

27.1.8 Počáteční měření 47

27.1.9 Postup zkoušky 47

27.1.10 Pozorování a měření 47

27.1.11 Hodnocení výsledků zkoušky 47

27.2 Odolnost proti plazivým proudům 47

28 Odolnost proti korozi 47

29 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 48

29.1 Odolnost – Přístroje nezahrnující elektronické součásti 48

29.2 Emise – Přístroje nezahrnující elektronické součásti 48

Strana

Příloha A (normativní) Zkouška odolnosti proti plazivým proudům 49

Příloha B (normativní) Výrobní kusové zkoušky pro nástrčky a přívodky na spotřebiče zapojené v závodě
týkající se bezpečnosti 50

B.1 Obecně 50

B.2 Polarizované systémy; Fáze (L) a nulový vodič (N) – Správné zapojení 50

B.3 Kontinuita uzemnění (PE) 50

B.4 Spojení nakrátko/nesprávné zapojení a zkrácení povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti 51

B.4.1 Kontrola bezpečnosti přístupného povrchu 51

B.4.2 Spojení nakrátko/nesprávné zapojení 51

Příloha C (normativní) Program zkoušek 52

Příloha D (informativní) Srovnání typických průřezů vodičů 54

Bibliografie 55

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace 56

Obrázek 1 – Stanovené používání nástrček a přívodek 12

Obrázek 2 – Zařízení pro zkoušení kolíků s neúplným průřezem 21

Obrázek 3 – Přístroj pro kontrolu vysouvací síly 27

Obrázek 4 – Kalibr pro ověření minimální vysouvací síly 28

Obrázek 5 – Schéma zapojení pro zkoušky vypínací schopnosti a normální činnosti 30

Obrázek 6 – Přístroj pro zkoušení zajištění šňůry 34

Obrázek 7 – Přístroj pro zkoušku ohybem 36

Obrázek 8 – Příklad přístroje pro zkoušku tahem 39

Tabulka 1 – Poloha kontaktů 20

Tabulka 2 – Maximální průměry šňůr 25

Tabulka 3 – Minimální izolační odpor 26

Tabulka 4 – Elektrická pevnost 26

Tabulka 5 – Maximální a minimální vysouvací síly 27

Tabulka 6 – Jmenovité hodnoty pro zkoušky podle kapitoly 19 30

Tabulka 7 – Jmenovité hodnoty pro zkoušky podle kapitoly 20 31

Tabulka 8 – Šňůry a vodiče pro zkoušky podle kapitoly 21 32

Tabulka 9 – Typ a minimální jmenovitý průřez šňůr 33

Tabulka 10 – Typy šňůry pro zkoušku rozebíratelných nástrček/propojovacích vidlic 35

Tabulka 11 – Hodnoty použitého bočního tahu 39

Tabulka 12 – Hodnoty sil krouticího momentu a tahu 40

Tabulka 13 – Krouticí moment použitý pro zkoušku utahování a povolování 42

Tabulka 14 – Jmenovité impulzní výdržné napětí pro nástrčky a přívodky napájené přímo ze sítě nízkého napětí 44

Tabulka 15 – Minimální vzdušné vzdálenosti pro základní izolaci 44

Tabulka 16 – Minimální povrchové cesty pro základní a funkční izolaci 45

Tabulka B.1 – Přehled zkoušek 50

Tabulka C.1 – Program zkoušek 52

Tabulka D.1 – Srovnání velikostí vodičů 54

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60320 stanoví obecné požadavky pro nástrčky a přívodky pro dva póly a dva póly s ochranným kontaktem a pro připojení elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely k napájení ze sítě.

Tato část IEC 60320 platí také pro přívodky/propojovací zásuvky integrované nebo vestavěné do spotřebičů.

Jmenovité napětí nepřesahuje 250 V AC a jmenovitý proud nepřesahuje 16 A.

Nástrčky a přívodky odpovídající této části IEC 60320 jsou vhodné pro obvyklé používání při teplotách okolí, které normálně nepřekračují +40 °C, avšak jejich průměrná hodnota po dobu 24 h nepřekračuje +35 °C, se spodní mezní hodnotou teploty okolního vzduchu –5 °C.

Nástrčky a přívodky nejsou vhodné pro:

POZNÁMKA Požadavky pro stejnosměrný proud se připravují.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz