ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.99 Červen 2016

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou
pro použití v elektrických a elektronických zařízeních –
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN
EN 62391-1
ed. 2

35 8252

idt IEC 62391-1:2015

Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment –
Part 1: Generic specification

Condensateurs électriques fixes à double couche utilisés dans les équipements électriques et électroniques –
Partie 1: Spécification générique

Elektrische Doppelschichtkondensatoren zur Verwendung in elektrischen und elektronischen Geräten –
Teil 1: Fachgrundspezifikation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62391-1:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62391-1:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-11-27 se nahrazuje ČSN EN 62391-1 (35 8252) z února 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory používané převážně ve stejnosměrných
obvodech elektronických zařízení. Stanovuje základní termíny, kontrolní postupy a metody zkoušek pro použití v dílčích a předmětových specifikacích elektronických součástek pro hodnocení jakosti nebo jiné účely.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62391-1:2016 dovoleno do 2018-11-27 používat dosud platnou ČSN EN 62391-1 (35 8252) z února 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

  1. zvětšení rozsahu platnosti na elektrickou aplikaci (vysoký výkon);

  2. zavedení přílohy Q, která nahrazuje kapitolu 3 z prvního vydání;

  3. další drobné úpravy v souvislosti s tabulkami, obrázky a odkazy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60027 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60050 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60050 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 60062 zavedena v ČSN EN 60062 ed. 2 (35 8014) Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-1:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-2:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

IEC 60068-2-6:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-14:2009 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část-2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v ČSN EN 60368-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

IEC 60068-2-21:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-21 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60068-2-45:1980 zavedena v ČSN EN 60068-2-45+A1:1995 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška XA a návod: Ponoření do čisticích rozpouštědel (obsahuje změnu A1:1993)

IEC 60068-2-54:2006 zavedena v ČSN EN 60068-2-54:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-54: Zkoušky – Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah

IEC 60068-2-58:2015 zavedena v ČSN EN 60068-2-58 ed. 3:2015 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-58: Zkoušky – Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) – pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení

IEC 60068-2-69:2007 zavedena v ČSN EN 60068-2-69 ed. 2:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-69: Zkoušky – Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah

IEC 60068-2-78:2012 zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2:2013 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

IEC 60294:2012 zavedena v ČSN EN 60294:2013 (35 8007) Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose

IEC 60617 databáze nezavedena, dostupná na adrese http://std.iec.ch/iec60617

IEC 60695-11-5 zavedena v ČSN EN 60695-11-5 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

IEC 60717:2012 zavedena v ČSN EN 60717:2013 (35 8800) Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody

IEC 61193-2 zavedena v ČSN EN 61193-2 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-47 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky – Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

ČSN EN 60384-1 ed. 2:2010 (35 8290) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61881-3:2013 (35 8260) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Kondenzátory pro výkonovou elektroniku – Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory

ČSN EN 62391-1:2007 (35 8252) Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61391-2:2007 (35 8292) Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 2: Dílčí specifikace – Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace

ČSN EN 62391-2-1:2007 (35 8292) Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace – Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace – Úroveň hodnocení EZ

ČSN EN 62576:2010 (35 8255) Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech – Zkušební metody elektrických charakteristik

ČSN EN 80000-1:2011 (01 1311) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz