Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ NORMA

01.140.20

Leden 1996

Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv

ČSN ISO 5966


01 0173

 

 

 

Documentation - Presentation of scientific and technical reports

Documentation - Présentation des rapports scientifiques et techniques

Dokumentation - Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung

 

Tato norma obsahuje ISO 5960:1982

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 4 dosud nezavedena (do převzetí ISO 4 lze použít ČSN 01 0196 Zkratky názvů časopisů)

 

ISO 30 dosud nezavedena

 

ISO 31 dosud nezavedena

 

ISO 214 dosud nezavedena (do převzetí ISO 214 lze použít ČSN 01 0194 Referát a anotace)

 

ISO 216 dosud nezavedena

 

ISO 478 dosud nezavedena

 

ISO 690 dosud nezavedena (do převzetí ISO 690 lze použít ČSN 01 0197 Bibliografické citace)

 

ISO 1000 dosud nezavedena

 

ISO 2014 dosud nezavedena (do převzetí ISO 2014 lze použít ČSN 01 0186 Vyjadřování časových údajů)

 

ISO 2108 dosud nezavedena (do převzetí ISO 2108 lze použít ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)

 

ISO 2145 dosud nezavedena (do převzetí ISO 2145 lze použít ČSN 01 0184 Číselné označování částí textů)

 

ISO 2955 dosud nezavedena

 

ISO 3297 dosud nezavedena (do převzetí ISO 3297 lze použít ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN)

 

ISO 6357 dosud nezavedena

 

International list of periodical title word abbreviations - dosud nezaveden

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 5966 Documentation - Presentation of scientific and technical reports (Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv)

 

BS 4811 Specification for the presentation of research and development reports (Formální úprava výzkumných a vývojových zpráv

 

DIN 1422 Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung (Technicko-vědecké publikace. Směrnice pro úpravu)

 

© Český normalizační institut, 1995
18146


Strana 2

MSZ 3431 Kutatási és fejlesztési jelentések szerkesztési és alaki követelméneyei (Formální úprava vědeckých a technických zpráv)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Národní informační středisko České republiky, IČO 00001571, Dr. K. Pech

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová


Strana 3

FORMÁLNÍ ÚPRAVA VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH ZPRÁV

ISO 5966

 

První vydání

1982-03-15

 

MDT 06.055:655.535

 

Deskriptory: documentation, technical documents, presentation

 

Předmluva

 

 ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise ISO, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5966 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Dokumentace.

 

Norma byla schválena členskými orgány těchto zemí:

 

Belgie

Brazílie

Československo

Egyptská arabská republika

Francie

Indie

Irán

Irsko

Itálie

Izrael

Japonsko

Jihoafrická republika

Jižní Korea

Jugoslávie

Kanada

Maďarsko

Mexiko

Nizozemsko

Nový Zéland

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Spolková republika Německo

Španělsko

Švýcarsko

USA

 

Členské orgány těchto zemí vyslovily s dokumentem nesouhlas z technických příčin:

Dánsko

Finsko

Švédsko

 

0 Úvod

 

Zprávy představují v současné době jeden z hlavních zdrojů vědeckých a technických informací, jejichž rozšiřováním se zabývá řada středisek. Narůstající míra využívání zpráv vyvolává potřebu normalizace, která by pomohla interpretaci a pochopení zpráv a usnadnila by jejich zpracování v informačních systémech.

 

Zprávy se liší od komerčních publikací tím, že vznikají v mnoha různorodých organizacích, z nichž většina nemá vlastní vydavatelské a tiskařské kapacity na takové úrovni jako běžní komerční vydavatelé. Odpovědnost za respektování norem při vydávání zpráv tak leží především na místních vydavatelích nebo na samotných autorech, kteří často používají velmi skromná výrobní zařízení.

 

Předkládaná norma byla zpracována s ohledem na tuto situaci. S cílem usnadnit autorům a místním vydavatelům aplikaci normy byl vytvořen dokument, který shrnuje a na příkladech dokládá důležité body z jiných souvisejících mezinárodních norem. Navíc, ačkoliv norma prezentuje ideální řešení, v mnoha bodech navrhuje alternativy, které lze využít, je-li ideál nedosažitelný pro nedostupnost vhodných výrobních zařízení.

 

Mimo to norma připouští, ze vedení může požadovat nebo výrobní zařízení umožňovat pouze úspornější formu než jaká se pro vědecké a technické zprávy obvykle užívá. Na mnoha místech textu se doporučují hospodárnější grafické návrhy, často využívající fotografické zmenšování. Pro úsporu papíru lze doporučit vydávání ve formě mikrodokumentu.


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje možnosti formální úpravy vědeckých a technických zpráv a stanoví pravidla úpravy těch položek, u nichž jednotná forma usnadní výměnu informací - snazším porozuměním textu nebo usnadněním zpracování zprávy v informačním systému. Norma se nezabývá stylistickými nebo jazykovými otázkami, které vyžadují zvláštní směrnice zpracované na národní nebo institucionální úrovni.

 

Byly akceptovány požadavky, které na vydavatele vědeckých a výzkumných zpráv klade jejich případné zpracování v informačním systému, využívajícím pro ukládání a vyhledávání elektronická nebo magnetická média, referátové služby a mikrografické metody.

 -- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz