Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ NORMA

ICS 01.140.20

Březen 1997

Dokumentace - Formální úprava disertací
a podobných dokumentů

ČSN
ISO 7144

01 0161

 

 

 

Documentation - Presentation of theses and similar documents

Documentation - Présentation des thèses et documents assimilés

Dokumentation - Dissertation und ähnliche Dokumente. Richtlinien für die Gestaltung

 

Tato norma je identická s ISO 7144:1986.

 

This standard is identifical with ISO 7144:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 31 dosud nezavedena

ISO 214 dosud nezavedena (do převzetí ISO 214 lze použít ČSN 01 0194 Referát a anotace)

ISO 690 zavedena v ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura (01 0197)

ISO 999 dosud nezavedena (do převzetí ISO 999 lze použít ČSN 01 0192 Rejstříky publikací)

ISO 1086 dosud nezavedena (do převzetí ISO 1086 lze použít ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací)

ISO 2108 dosud nezavedena (do převzetí ISO 2108 lze použít ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN))

ISO 2145 dosud nezavedena (do převzetí ISO 2145 lze použít ČSN 01 0184 Číselné označování částí textů)

ISO 2384 zavedena v ČSN ISO 2384 Dokumentace - Formální úprava překladů (01 0164)

ISO 3297 dosud nezavedena (do převzetí ISO 3297 lze použít ČSN 01 0187 Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN))

ISO 5966 zavedena v ČSN ISO 5966 Dokumentace - Formální úprava vědeckých a technických zpráv (01 0173)

ISO 6357 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Národní informační středisko České republiky, IČO 00001571, PhDr. Karel Pech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21060


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

Dokumentace.

Formální úprava disertací a podobných dokumentů

ISO 7144

První vydání

1986-12-01


 

MDT 001.818:655.53

Deskriptory: documentation, theses, presentation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektronice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7144 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46.

 

0 Úvod

 

Pravidla, která stanoví tato norma, jsou určena jak vydavatelům, tak autorům disertací.

Formální úprava, styl a uspořádání bibliografie disertace musí být v souladu se zvláštními pravidly vysoké školy*), na níž je disertace předkládána, a to i tehdy, je-li disertace rozšiřována mimo vysokou školu.

Rovněž se doporučuje registrovat bibliografický záznam dokumentu u příslušného orgánu, který dále určuje formální úpravu dokumentu a pravidla jeho distribuce.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů.

Je aplikovatelná na disertace předkládané

- ve formě knihy;

- jako části knih;

- jako časopisecké články;

- jako strojopisy;

- jako soubor jednotlivých publikací.

Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací:

- vysázené a vytištěné;

- v identické, avšak zmenšené podobě (např. z formátu A4 na A5);

- v mikrografické podobě.

 

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Pokud je to v souladu s příslušnými právními předpisy, může být disertace zpracována i v rámci studia při jiných institucích.-- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz