Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.10                                                                                                                                   Leden 2002

Kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení

ČSN
ISO 2603

73 0503

 

Booths for simultaneous interpretation - General characteristics and equipment

Cabines d’interprétation simultanée - Caractéristiques génerales et équipement

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2603:1998. Mezinárodní norma ISO 2603:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 2603:1998. The International Standard ISO 2603:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63959
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 140-4:1998 zavedena v ČSN EN ISO 140-4 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách

ISO 3382:1997 zavedena v ČSN ISO 3382 (73 0534) Akustika - Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů

IEC 60914:1988 zavedena v ČSN IEC 914 (36 8350) Konferenční systémy - Elektrické a elektroakus-tické požadavky (idt IEC 914)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 4043 (73 0504) Mobilní kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení

Vypracování normy

Zpracovatel: Akustika Praha s. r. o., IČO 60480609, Ing. Josef Novák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kabiny pro simultánní tlumočení -                                                                         ISO 2603
Obecné charakteristiky a vybavení
                                                                        Třetí vydání
                                                                                                                                         1998-11-15

ICS 91.040.10

Deskriptory: premises, interpreter’s booths, specifications, dimensions, characteristics, equipment

Obsah

           Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Konstrukční a projekční požadavky pro kabiny.............................................................................................................. 7

4.1       Umístění ve vztahu k budově............................................................................................................................................. 7

4.2       Umístění ve vztahu ke konferenčnímu sálu................................................................................................................... 7

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2.2    Zvuková kabina.................................................................................................................................................................... 7

4.3       Dveře..................................................................................................................................................................................... 7

4.4       Přístup................................................................................................................................................................................... 7

4.5       Rozměry kabin..................................................................................................................................................................... 8

4.5.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.5.2    Minimální rozměry............................................................................................................................................................... 8

4.6       Viditelnost............................................................................................................................................................................. 8

4.7       Okna...................................................................................................................................................................................... 8

4.8       Akustika................................................................................................................................................................................. 9

4.9       Klimatizace......................................................................................................................................................................... 10

4.10     Kanály pro kabeláž............................................................................................................................................................ 10

5          Interiér kabiny..................................................................................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Osvětlení............................................................................................................................................................................. 10

5.3       Barvy..................................................................................................................................................................................... 11

5.4       Pracovní plocha a uložení dokumentů.......................................................................................................................... 11

5.5       Sedadla............................................................................................................................................................................... 11

6          Vybavenost pro tlumočníky.............................................................................................................................................. 12

6.1       Toalety................................................................................................................................................................................. 11

6.2       Místnost pro tlumočníky.................................................................................................................................................... 11

7          Zvukové zařízení v  tlumočnických kabinách................................................................................................................. 12

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

7.2       Kmitočtová charakteristika............................................................................................................................................... 12


Strana 4

           Strana

7.3       Amplitudová nelinearita.................................................................................................................................................... 12

7.4       Šum a brum........................................................................................................................................................................ 12

7.5       Přeslech mezi kanály........................................................................................................................................................ 12

7.6       Nastavení úrovně............................................................................................................................................................... 12

8          Ovládací tlumočnický panel/skříň (viz 3.4).................................................................................................................... 12

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

8.2       Ovládací prvky..................................................................................................................................................................... 13

9          Funkce ovladačů................................................................................................................................................................ 13

9.1       Volič příchozího kanálu..................................................................................................................................................... 13

9.2       Předvolič příchozího kanálu............................................................................................................................................. 13

9.3       Ovládání hlasitosti............................................................................................................................................................. 13

9.4       Tónové korekce.................................................................................................................................................................. 14

9.5       Zásuvky pro sluchátka/sluchátka s mikrofonem......................................................................................................... 14

9.6       Odposlechové reproduktory............................................................................................................................................ 14

9.7       Ovladače mikrofonu.......................................................................................................................................................... 14

9.8       Volič výstupního kanálu.................................................................................................................................................... 14

9.9       Dorozumívací kanál (k předsedajícímu/přednášejícímu/zvukové kabině)............................................................. 14

9.10     Tlačítko  (poslíček)............................................................................................................................................................ 14

9.11     Barvy pro světelné kontrolky............................................................................................................................................ 15

10        Tlumočnická sluchátka.................................................................................................................................................... 15

11        Kabinové mikrofony........................................................................................................................................................... 15

12        Použití ozvučovacích systémů ve spojení se systémy simultánního tlumočení.................................................... 15

Příloha A (informativní) Bibliografie............................................................................................................................................ 16


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem ISO probíhá v technických komisích ISO. Každý člen ISO, zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se rovněž účastní mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech případech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány všem členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2603 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 2 Stavební akustika.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 2603:1983).

ISO 2603 byla poprvé vydána v roce 1974; v roce 1983 byla revidována a rozšířen její předmět tak, aby pokryla vybavení pro více než šest jazyků. Je založena na vybavení vybudovaném po této době a zhodnoceném Mezinárodní asociací konferenčních tlumočníků (AIIC) a Společným tlumočnickým a konferenčním servisem (JSIC) Evropské komise (EU). Cílem současného vydání je uvedení obsahu normy do souladu s moderní praxí a technikou, jeho vyjasnění a zjednodušení pro uživatele.

Příloha A tvoří pouze informativní část této mezinárodní normy.


Strana 6

Úvod

Tlumočnické kabiny jsou navrhovány tak, aby splnily tři požadavky:

a)  akustické oddělení mezi různými simultánními jazyky, bez vzájemného rušení mezi tlumočenými jazyky nebo s řečníkem v sále;

b)  funkční oboustranná komunikace mezi kabinami a konferenčním sálem;

c)  příjemné pracovní prostředí umožňující tlumočníkům udržet intenzívní soustředění potřebné pro jejich práci.

Existující vybavení, vybudované v souhlasu s ISO 2603:1983, je stále přijatelné.

Je nezbytné, aby architekti, projektanti, dodavatelé atd. konzultovali projekt od počátečních stádií se zkušenými konferenčními tlumočníky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje základní specifikace, které je třeba zahrnout do počátečních záměrů stavby nebo rekonstrukce vestavěných kabin pro simultánní tlumočení v nových nebo existujících budovách.

Je použitelná pro všechny typy vestavěných kabin s vestavěným nebo přenosným zařízením.

POZNÁMKA 1 Přenosné kabiny pro simultánní tlumočení jsou specifikovány v ISO 4043.

Při projektování nových budov by měly kabiny být optimálně integrovány do stavby, aby konferenční sál a kabiny tvořily dobře vyváženou jednotku. Projekt by měl též zajistit denní světlo pro konferenční sál i kabiny.

Požadavky kapitol 4 a 5 se používají pro kabiny s vestavěným zařízením definovaným v 3.1 a pro kabiny s přenosným zařízením definovaným v 3.2.

Rozměrové požadavky se používají i pro polostálé kabiny definované v 3.3, všechny ostatní požadavky se použijí podle možností.

Mimo konstrukčních a projekčních údajů tato mezinárodní norma stanoví ty části typického konferenčního vybavení, které tvoří pracovní prostředí tlumočníků.

POZNÁMKA 2 Kapitola 12 poskytuje údaje týkající se použití systémů ozvučení v souvislosti se systémy pro simultánní tlumočení.-- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz