Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.140.10                                                                                                                                       Září 2002

Informace a dokumentace -
Transliterace cyrilice do latinky -
slovanské a neslovanské jazyky

ČSN
ISO 9

01 0185

 

Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages

Information et documentation - Translittération des caractères cyrilliques en caractères latins - Langues slaves et non slaves

Information und Dokumentation - Transliteration kyrillischer Buchstaben in lateinische Buchstaben - Slawische und nicht-slawische Sprachen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9:1995. Mezinárodní norma ISO 9:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9:1995. The International Standard ISO 9:1995 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65539
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Kateřina Čadilová, IČO 6644 5202

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová

Údaj o nahrazení

Norma ČSN ISO 9 Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky nahrazuje již zrušenou normu ČSN 01 0185 z 1975-09-04.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informace a dokumentace -                                                                                   ISO 9
Transliterace cyrilice do latinky -
                                                                          Druhé vydání
slovanské a neslovanské jazyky                                                                          1995-02-15

ICS 01.140.10

Deskriptory: documentation, transliteration, letters (Symbols), Cyrillic characters, Latin characters

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace, subkomisí SC 2, Konverze psaných jazyků.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9:1986), jehož je technickou revizí.

Přílohy A a D této normy jsou pouze informativní.-- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz