Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.190                                                                                                                                       Srpen 2003

Výrobky pro péči o dítě -
Dětské kočárky - Bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení

ČSN
EN 1888

94 3412

 

Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements and test methods

Articles de puériculture - Voitures d'enfant - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Transportmittel auf Rädern für Kinder - Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1888:2003. Evropská norma EN 1888:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1888:2003. The European standard EN 1888:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 94 3002 z března 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67950
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 1888 je oproti ČSN 94 3002 z března 1994 mnohem obsáhlejší, metody zkoušení a požadavky na informace o výrobku jsou podrobnější.

Citované normy

EN 71-1:1998 zavedena v ČSN EN 71-1:2000 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-2:1993 zavedena v ČSN EN 71-2:1995 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

EN 71-3:1994 zavedena v ČSN EN 71-3:1996 (94 3095) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

EN ISO/IEC 17025:2000 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Souvisící ČSN

ČSN EN 23758:1996 (80 0005) Textilie. Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991) (idt EN 23758:1993)

Souvisící předpisy

Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

                                                                                          Leden 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.190

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení

Child care articles - Wheeled child conveyances - Safety requirements and test
methods

 

Articles de puériculture - Voitures d'enfant -

Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Artikel für Säuglinge und Kleinkinder -

Transportmittel auf Rädern für Kinder -

Sicherheitstechnische Anforderungen und

Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 1888:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecné požadavky a zkušební podmínky................................................................................................................ 9

4.1       Zkušební vzorky................................................................................................................................................................... 9

4.2       Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................. 10

4.3       Metoda nejnepříznivějších podmínek............................................................................................................................ 10

4.4       Tolerance a zkušební podmínky..................................................................................................................................... 11

4.5       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 11

5          Materiály.............................................................................................................................................................................. 12

5.1       Chemické vlastnosti......................................................................................................................................................... 12

5.2       Hořlavost............................................................................................................................................................................. 13

5.3       Srážení................................................................................................................................................................................. 13

6          Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 13

6.2       Rozměry.............................................................................................................................................................................. 16

6.3       Připevnění lůžka a sedačky k podvozku........................................................................................................................ 20

7          Stabilita................................................................................................................................................................................ 20

7.1       Požadavky........................................................................................................................................................................... 20

7.2       Zkouška............................................................................................................................................................................... 20

8          Sportovní kočárky s otočnými sedačkami..................................................................................................................... 24

8.1       Požadavky........................................................................................................................................................................... 24

8.2       Metoda zkoušení................................................................................................................................................................ 24

9          Rukojeť................................................................................................................................................................................ 24

9.1       Požadavky........................................................................................................................................................................... 24

9.2       Zkouška............................................................................................................................................................................... 24

10        Brzdy..................................................................................................................................................................................... 25

10.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 25

10.2     Zkušební postupy.............................................................................................................................................................. 25

11        Zajišťovací zařízení skládacího mechanismu............................................................................................................. 27

11.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 27

11.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 28

12        Podélná stabilita lůžka s držadly.................................................................................................................................... 28

12.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 28

12.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 28

13        Držadla a místa připevnění držadel k lůžkům a odnímatelným sedačkám............................................................ 28

13.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 28

13.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 29

14        Pevnost a trvanlivost připevňovacích zařízení lůžek a sedaček................................................................................ 29

14.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

           Strana

14.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 29

15        Zádržný systém a zapínadla............................................................................................................................................ 30

15.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 30

15.2     Zkoušky............................................................................................................................................................................... 30

16        Pevnost kola....................................................................................................................................................................... 31

16.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 31

16.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 31

17        Zkouška na nerovném povrchu...................................................................................................................................... 31

17.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 31

17.2     Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 31

17.3     Zkouška............................................................................................................................................................................... 32

18        Dynamická pevnost........................................................................................................................................................... 33

18.1     Požadavky........................................................................................................................................................................... 33

18.2     Zkouška............................................................................................................................................................................... 33

19        Trvanlivost značení............................................................................................................................................................ 34

20        Plastové obaly.................................................................................................................................................................... 34

21        Informace o výrobku.......................................................................................................................................................... 35

21.1     Všeobecné informace...................................................................................................................................................... 35

21.2     Značení výrobku................................................................................................................................................................. 35

21.3     Informace pro spotřebitele.............................................................................................................................................. 35

21.4     Návod k použití................................................................................................................................................................... 35

22        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 36

Příloha A (informativní) Příklady kloubových ramen udržujících vozidlo na zkušebním zařízení při zkoušce
na nerovném povrchu....................................................................................................................................................... 37

Příloha B (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 38

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 39


Strana 6

Předmluva

Tento dokument EN 1888:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 252 „Výrobky pro péči o dítě“, jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2003.

Tento dokument byl vypracován v rámci mandátu, který CEN udělila Evropská Komise a Evropské sdružení volného obchodu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Přílohy A a B jsou informativní.

Požadavky týkající se

      účinnosti integrálních zádržných systémů

      variant dětských kočárků

      dalších nebezpečí uvíznutí

byly vypracovány CEN/TC 252/WG 3 a budou začleněny do této evropské normy formou změn.

Změny jsou následující:

      změna 1: účinnost zádržného systému

      změna 2: sportovní kočárky typu „jogger“, nové typy sedaček, sportovní kočárky opatřené plošinou, nosiče nejmenších dětí opatřené kolečky, zkouška pevnosti rukojeti

      změna 3: připevnění textilních částí jejichž účelem je zadržení dítěte, nebezpečí uvíznutí hlavy mezi držadlem a koncem lůžka


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro dětské kočárky konstruované k přepravě jednoho nebo více dětí.

Tato norma se nevztahuje na sportovní nebo hluboké kočárky, které mají povahu hraček a na vozidla konstruovaná pro děti se zvláštními potřebami.

Pro další funkce výrobku jsou použitelné příslušné evropské normy.-- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz