Zdroj: www.cni.cz

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.160.10                                                                                                                                     Únor 2005

Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN
EN 50172

36 0631

 

Emergency escape lighting systems

Systèmes d’eclairage de sécurité

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50172:2004. Evropská norma EN 50172:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50172:2004. The European Standard
EN 50172:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72154
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 81-1 zavedena v ČSN EN 81-1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

EN 1838:1999 zavedena v ČSN EN 1838:2000 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (idt EN 1838:1999)

EN 13032 (soubor) dosud nezaveden

EN 50171 zavedena v ČSN EN 50171 (36 0630) Centrální napájecí systémy

EN 50272-2 zavedena v ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 60598-2-22:1998 zavedena v ČSN EN 60598-2-22: 1999 (36 0600) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (mod IEC 60598-2-22:1997, idt EN 60598-2-22:1998)

EN 620341) dosud nezavedena

Soubor HD 384 / HD 60364 zaveden souborem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov (mod IEC 60364 soubor)

ISO 8528-12 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

České názvy uvedené v článcích 3.7, 3.11 a 3.12 v kapitole 3 Definice se liší od ekvivalentních českých názvů 22.3.7, 22.3.5 a 22.3.6 v ČSN EN 60598-2-22. Je to z toho důvodu, že při projednávání českého znění této normy se shledalo, že názvy 3.11 a 3.12, jak jsou uvedeny v této ČSN EN 50172, lépe vystihují smysl jejich definic v kontextu požadavků na nouzové osvětlení. Předpokládá se, že při revizi ČSN EN 60598-2-22:1999 budou uvedené názvy, jejichž význam je v obou normách shodný, sjednoceny.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.7, 3.11 a 3.12 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Michal Kříž , IČ 6396401

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

_______________

1)    Norma je ve stavu návrhu.


Strana 3

                                                                                      Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.160.00

Systémy nouzového únikového osvětlení

Emergency escape lighting systems

 

Systèmes d’eclairage de securité

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. EN 50172:2004 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena CENELEC BTTF 62-8, Systémy nouzového osvětlení.

Text návrhu byl postoupen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50172 dne
2004-03-01.

Pro systémy nouzového osvětlení je třeba tuto normu používat spolu s EN 50171 a EN 1838.

Pozornost je třeba věnovat směrnici Rady 92/58/EHS ze dne 24 června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-03-01

 


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Nouzové únikové osvětlení................................................................................................................................................ 8

5          Návrh nouzového únikového osvětlení............................................................................................................................ 9

6          Dokumentace nouzového únikového osvětlení a provozní deník............................................................................. 10

7          Údržba a zkoušky............................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Odchylky typu A.................................................................................................................................... 13


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma podrobně stanovuje požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení. Přitom stanoví minimální požadavky na toto nouzové osvětlení z hlediska velikosti, typu a využití příslušných prostorů. Tato norma se vztahuje na zajištění elektrického nouzového osvětlení na všech pracovištích a prostorech přístupných veřejnosti.

Tato evropská norma se nevztahuje na soukromé prostory domácností, ale její požadavky je možno uplatnit i na společné únikové cesty vícepodlažních obytných budov.

Tuto evropskou normu je možno použít i pro náhradní osvětlení používané jako nouzové únikové osvětlení.

Existují také způsoby vedení po cestě nebo trase, které, pokud se uplatňují na únikových cestách navíc k běžným svítidlům nouzového osvětlení, mohou v naléhavých případech zvýšit  jeho účinnost.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
(
Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts - Part 1: Electric lifts)

EN 1838:1999 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
(Lighting applications - Emergency lighting)

EN 13032 (soubor) Světlo a osvětlení - Měření a prezentace fotometrických dat světelných zdrojů a svítidel
(Lighting and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires)

EN 50171 Centrální napájecí systémy
(Central power supply systems)

EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie        
(Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries)

EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)  
(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 60598-2-22:1998 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
(Luminaires - Part 2-22: Particular requirements
- Luminaires for emergency lighting
(IEC 60598-2-22:1997, modified))

EN 620341) Automatický zkušební systém pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
(Automatic test system for battery powered emergency escape lighting)

HD 384/HD 60364 soubor Elektrické instalace budov 
(Electrical installations of buildings (IEC 60364 series, modified))

ISO 8528-12 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzové napájení pro zabezpečovací provoz  
(Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 12: Emergency power supply to safety devices)-- Vynechaný text --

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz