ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40 Srpen 2011

Nedestruktivní zkoušení svarů –
Vizuální kontrola tavných svarů

ČSN
EN ISO 17637

05 1180

idt ISO 17637:2003

Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion-welded joints

Contrôle non destructif des assemblages soudés – Contrôle visuel des assemblages soudès par fusion

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Sichtprüfung von Schmelzschweißverbindungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 17637:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17637:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 970 (05 1180) z listopadu 1998.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Dvořák, Echo-Test, IČ 18667074

Technická normalizační komise: TNK 70, Svařování

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 17637
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2011

ICS 25.160.40 Nahrazuje EN 970:1997

Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů
(ISO 17637:2003)

Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion-welded joints
(ISO 17637:2003) 

Contrôle non destructif des assemblages soudès –
Contrôle visuel des assemblages soudés par fusion
(ISO 17637:2003)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Sichtprüfung von Schmelzschweißverbindungen
(ISO 17637:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-02-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 17637:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Podmínky kontroly a zařízení 6

3 Kvalifikace personálu 6

4 Vizuální kontrola 6

4.1 Všeobecně 6

4.2 Vizuální kontrola přípravy spoje 6

4.3 Vizuální kontrola během svařování 7

4.4 Vizuální kontrola dokončeného svaru 7

4.5 Vizuální kontrola opravovaných svarů 8

5 Protokol o kontrole 8

Příloha A (informativní) Příklady zkušebního zařízení 9

Bibliografie 13

Předmluva

Text ISO 17637:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“ mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a jako EN ISO 17637:2011 byl převzat technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kteréhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 970:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

POZNÁMKAText ISO 17637:2003 byl CEN schválen jako EN ISO 17637:2011 bez jakýchkoliv změn.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se vztahuje na vizuální kontrolu tavných svarů u kovových materiálů. Může být také používána pro vizuální kontrolu spojů před svařováním.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Další informace o této normě | Koupit v internetové prodejně

Zdroj: www.cni.cz